کاربر گرامی؛ تکمیل نمودن موارد ستاره دار  *  الزامی می باشد
وارد نمودن اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و تلفن همراه ، موجب تسهیل در فرآیند صدور کارت هوشمند عضویت می گردد.
فرم ثبت نام کارت هوشمند عضویت
در صورتی که نوع عضویت خود را اعضای سمن یا ارگان ها ، انجمن ها یا سازمان های مردم نهاد انتخاب کرده اید این بخش را تکمیل نمایید.

در صورتی که ازطرف شخص / سازمان / ارگان ،انجمن و ... برای ثبت نام دعوت شده اید کد معرف شخص / سازمان / ارگان ،انجمن را وارد نمائید.

در صورتی که نوع عضویت را فارغ التحصیلان منابع طبیعی انتخاب نموده اید، این قسمت را تکمیل نمائید.


در صورتی که مرتع دار یا بهره بردار منابع طبیعی می باشید این قسمت را تکمیل نمائید.